مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد کامپیوتر
    گرایش معماری کامپیتر /دانشگاه ادیبان گرمسار
  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی کامپبوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد پرند / معدل 14
https://.com