مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش کارشناسی ارشد /دانشگاه تهران مرکز
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش کارشناسی /دانشگاه تهران شمال / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
https://.com