مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مديريت
    گرایش صنعتي /دانشگاه ازاد تهران شمال
https://.com