مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی واحد بهبهان / معدل 14.1

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پارس جنوبی
  کنترل کیفی و دفتر فنی

  توضیحات: دفتر فنی-شرکت پترو سینا-فازهای22'23'24
  کنترل کیفی-شرکتIPMIمدیریت طرحهای صنعتی ایران-فازهای 17'18

https://.com