مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
    باشگاه راک
    مدیریت و مربیگری باشگاه
https://.com