مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1347 تا 1348
  دیپلم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  تیام گستر آریا
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • اسفند ۱۳۵۹ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت کارتن کار
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی به کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com