مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1386
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هلدینگ فرزادنام
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  هلدینگ فرزادنام
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • تیر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت پخش آس شودا
  مالی و حسابداری/ کارمند مالی و اداری
 • مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت پخش آی سودا
  منابع انسانی و آموزش/ اداری
 • شهریور ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  مرکز جراحی پاری
  مالی و حسابداری/ مالی -اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com