مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پيام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۵
  بيمارستان لاله
  مالی و حسابداری/ كمك حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com