مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندسی شهرسازی
    /دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
https://.com