مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خصوصی /دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1387 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله؛ بررسی شرط ضمنی و ارتباط آن با شرط ضمنی کنفرانس بین المللی جامع حقوق ایران مقاله؛ بررسی ضابطه تعیین قسمت های مشترک و اختصاصی آپارتمان در حقوق ایران و مصر کفرانس ملی فقه و حقوق مقاله؛ عوض قراردادن حقوق مالی غیر قابل انتقال و قابل اسقاط فصلنامه علمی تخصصی علوم سیاسی، حقوق و فقه مقاله؛ مبانی لزوم و جواز قراردادها دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

افتخارات

 • 1394
  رتبه 12 کنکور سراسری کارشناسی ارشد حقوق
https://.com