مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش سلولی مولکولی /دانشگاه جهاد اصفهان- پژوهشکده زیست فناوری رویان / معدل 17.4
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش علوم سلولی /دانشگاه آزاد جهرم / معدل 17.89

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پژوهشکده رویان اصفهان
  observe

پروژه ها

 • 1395
  کشت صفحه ای سلولهای رنگدانه دار شبکیه مشتق از سلولهای بنیادی جنینی انسانی بر روی بستر آلژینات
  پژوهشگر

دانش تخصصی

 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پرایمر و اصول PCR
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: استخراج اسیدهای نوکلئیک و الکتروفورز ژل
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاراموزی تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک شامل استخراج اسیدهای نوکلئیک, ژل الکتروفورز , طراحی پرایمر , آشنایی با مبانی PCR
 • سلول بنیادی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی تکنیک های عمومی آسپتیک و کشت سلولهای یوکاریوت
 • آندرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه تئوری و عملی روش های معمول و نوین جداسازی اسپرم طبیعی جهت درمان ناباروری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پرایمر و اصول PCR
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: استخراج اسیدهای نوکلئیک و الکتروفورز ژل
 • genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاراموزی تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک شامل استخراج اسیدهای نوکلئیک, ژل الکتروفورز , طراحی پرایمر , آشنایی با مبانی PCR
 • سلول بنیادی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی تکنیک های عمومی آسپتیک و کشت سلولهای یوکاریوت
 • آندرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه تئوری و عملی روش های معمول و نوین جداسازی اسپرم طبیعی جهت درمان ناباروری
https://.com