مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی کاممیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • A + Hard ware
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com