مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  گرایش انساني /دانشگاه غيرانتفاعي پرندك / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  Book site
  قسمت دفتري

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مندبه كاردفتري.
 • كارهنري گلسازي وآرايشگري

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com