مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دکتری پزشکی
    /دانشگاه ارومیه
https://.com