مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت دولتی
  گرایش رفتار سازمانی /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  توسن تکنو
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ترجمه کتاب به نام کار تیمی اثربخش ترجمه کتاب به نام نوآوری اجتماعی ترجمه کتاب به نام جنبه فرهنگی نوآوری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com