مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ICT
  گرایش مخابرات /دانشگاه دانشستان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com