مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1395
    دیپلم الکترونیک عمومی
    / معدل 16.36
https://.com