مختصری از من

بعنوان شخصی که ازروی علاقه وبصورت حرفه ای درزمینه مدیریت وبرنامه ریزی شهری فعالیت میکنم ،بسیارعلاقمندهستم تاتخصص وانگیزه خودراباتیم درحال توسعه به اشتراک بگذارم.چندویژگی بارزمن که می توانددرپیشبردکارهای پژوهشی مفیدباشدروحیه بالای کارتیمی وتوان حل مسئله است.شخصیت خودانگیخته وپویابهمراه سخت کوشی تاکنون درموفقیت های حرفه ای من بسیارموثربوده وعامل مهمی که توان مضاعفی دراین زمینه به من می دهد،علاقمندی بالای من به حوزه شهرسازی وبرنامه ریزی شهری است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 2017
  دکتری شهرسازی
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه پردیس تهران
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) / معدل 17.46
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه / معدل 16.94

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۷۱ تا هم اکنون
  شهرداری بابل
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله پذیرفته شده حقوق شهروشهروندی-هشتمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1394
  مقاله پذیرفته شده نقش جایگاه وتاثیرشهروندان درتحقق توسعه پایدارشهری-هشتمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1394
  مقاله پذیرفته شده نقش تعاونی های مسکن درتوسعه مسکن شهری-همایش ملی مهندسی عمران ،معماری ومدیریت شهری-تهران
 • 1394
  مقاله پذیرفته شده ویژگیهاورویکردهای شهرایرانی-اسلامی درمواجهه باچالش های فراروی شهری-اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست تهران
 • 1393
  مقاله پذیرفته شده توسعه صنعت گردشگری درجهت توسعه شهری پایدار-اولین همایش ملی مهندسی عمران،شهرسازی وتوسعه پایدارتهران
 • 1393
  مقاله پذیرفته شده نقش پدافندغیرعامل درمدیریت شهری-کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار تهران
 • 1393
  مقاله پذیرفته شده نقش زمین دربرنامه ریزی شهری-کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار تهران
 • 1393
  مقاله پذیرفته شده آلودگی شهرهای ساحلی وبرنامه ریزی شهری-همایش ملی افق توسعه معماری وشهرسازی کلانشهرهاتهران
 • 1392
  مقاله پذیرفته شده برنامه ریزی شهری،انسجام وهمبستگی اجتماعی-ششمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1392
  مقاله پذیرفته شده شهرفرهنگی وفرهنگ شهری،سبک زندگی باالگوی پیشرفت اسلامی-ششمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1392
  مقاله پذیرفته شده حقوق شهروندی ازمنظراسلام وامام خمینی(ره)-ششمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1392
  مقاله پذیرفته شده شوراهای اسلامی چالش هاوفرصت های مدیریت شهری-ششمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1390
  مقاله پذیرفته شده نقش وجایگاه کلانشهرهاومناطق کلانشهری دراقتصادملی وبین المللی-چهارمین همایش بین المللی مدیریت شهری جایزه بزرگ تهران
 • 1389
  مقاله پذیرفته شده شهرهای مجازی،شهرهای الکترونیکی،شهرهای هوشمندنمونه موردی بابل-همایش منطقه ای بهره گیری ازفناوریهای نوین معماری وشهرسازی پایدارشیراز
 • 1388
  مقاله برترپذیرفته شده دراولین همایش زلزله وساختمان منطقه3دانشگاه آزاداسلامی-نوشهر

پروژه ها

 • 1384
  تهیه طرح تفصیلی شهربابل
  ناظر
 • 1381
  تهیه طرح جامع شهربابل
  ناظر

افتخارات

 • 1394
  تشکل برتراستانی شوراهای اسلامی کاراستان مازندران(رئیس شورای اسلامی کارشهرداری بابل)
 • 1388
  ازکارکنان نمونه شهرداری بابل،مناطق وسازمانهای وابسته
 • 1375
  سربازنمونه تیپ دوم لشکر16قدس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مربی هنری وفعال اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شهرسازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی شهری-کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: عمران کارشناسی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: گرافیک کاردانی
 • خوشنویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: نستعلیق عالی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق
  80% Complete
  عنوان مدرک: حقوق کاردانی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای هفتگانه
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان وادبیات عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کورل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شهرسازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی شهری-کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: عمران کارشناسی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: گرافیک کاردانی
 • خوشنویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: نستعلیق عالی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق
  80% Complete
  عنوان مدرک: حقوق کاردانی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای هفتگانه
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان وادبیات عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com