مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت آلنجا
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی
 • تیر ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت بناراد مرکزی
  مهندسی عمران/ معماری/ کمک سرپرست و سرپرست کارگاه ساختمانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنا به صورت و ضعیت نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنا به نرم افزار توکد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به تعدیل و نرم افزار تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به تکسا
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنا به صورت و ضعیت نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com