مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بهبود فرآیند کنترل
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست بخش بازرگانی
 • بهمن ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵
  پیشگامان صنایع آسیا
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست بخش بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com