مختصری از من

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت نیام تهران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فنی و فروش
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت نهاده گستر
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دورهای طراحی فضا سبز
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دورهای طراحی فضا سبز
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com