مختصری از من

دارای
روابط عمومی بالا
روحیه پیشرفت در کار
مسئولیت پذیری
تعهد کاری بالا
قدرت یادگیری بالا
و توانایی تطبیق با محیط کار

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور قم

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت فرش مه ترنج تهران - کاشان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفع مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تنخواه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و ارسال آن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه اظهارنامه مالیات برعملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفع مغایرتهای بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با قوانین و مقرارات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تنخواه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و ارسال آن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فصیح
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهرتهای 7 گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفع مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تنخواه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و ارسال آن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه اظهارنامه مالیات برعملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفع مغایرتهای بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با قوانین و مقرارات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تنخواه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و ارسال آن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com