مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  /دانشگاه زنجان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نان صنعتی نک
  صنایع غذایی/ مدیر تولید

  توضیحات: شرکت ایز ایران بعنوان کارشناس سخت افزار
  شرکت فن آوران برتر کارشناس Help Desk
  شرکت صنایع ریلی ایران خودرو بعنوان کارشناس IT
  آموزش و پرورش یکسال تدریس در هنرستان در رشته کامپیوتر
  آموزشگاه مهد رایانه آندیا، تدریس دروس رشته کامپیوتر
  شرکت کیان گرم نان، کارشناس IT و مدیر تولید

https://.com