مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش خاک و پی /دانشگاه شهید بهشتی-پردیش دانشکده های فنی شهید عباسپور تهران / معدل 16.52
https://.com