مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی نقشه برداری
    گرایش نقشه برداری /دانشگاه حکمت قم / معدل 14
https://.com