مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا هم اکنون
  دیپلم تجربی
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت معماران تجارت آفتاب
  مسئول دفتر/ تولید و صادرات قیر
  تصویر مدرک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسئول دفتر حرفه ای مردن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسئول دفتر حرفه ای مردن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com