مختصری از من

در هر شغلی که وارد شوم سعی میکنم با مسئولیت و به نحوه بسیار خوبی، آن کار را انجام دهم تا موفق باشم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم شیمی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  بازار
  فروشندگی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هرنوع فعالیت مفید
 • هرنوع کار مفید و نسبتا ساده
 • هرفعالیت مفید و سازنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com