مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کمیته امداد امام خمینی
  مسئول دفتر/ مسول رسیدگی به امور دانشجویان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
https://.com