مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی شهید رجایی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com