مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش چند بخشی /دانشگاه پیام نور / معدل 17.2

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2 و فتو شاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com