مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1383
    کارشناسی زمین شناسی
    /دانشگاه دانشگاه پیام نور خوی
https://.com