مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق
  گرایش انتقال و توزیع /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا / معدل 12.34

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۹۰
  شرکت تکنیک کامپیوتر
  سخت افزار و شبکه/ متخصص

افتخارات

 • 1384
  برگزیده شهرستانی در جشنواره خوارزمی طرح سیستم برق اضطراری

دانش تخصصی

 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PAGA, SDH systems, CCTV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (IT Project management)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • voip
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PAGA, SDH systems, CCTV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (IT Project management)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • voip
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com