مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش MBA /دانشگاه تهران
  • 1382 تا 1395
    کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
    گرایش مهندسی صنایع غذایی /دانشگاه علوم و تحقیقات
https://.com