مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم و صنایع غذایی /دانشگاه آزاد شهرضا

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  کیمیا عسل سپاهان
  اداری- بازرگانی
 • آبان ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  خویی
  صنایع غذایی/ کنترل کیفیت

  توضیحات: کارآموزی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  کوثر ۱۲
  صنایع غذایی/ کنترل کیفی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com