مختصری از من

اینجانب مشغول ب تحصیل میباشم ولی ب خواطر کمی واحد های درسی میتوتنم تمام وقت در خدمت باشم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی صنایع
  گرایش ایمنی صنعتی /دانشگاه علم و هنر / معدل 14
 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم برق صنعتی
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه علم و هنر / معدل 12.8

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی / هنری / جهادی
 • فرهنگی / هنری / جهادی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • PHAST SOFTWAREB
  80% Complete
  عنوان مدرک: process hazard analysis saftware tools
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: MS
 • RISK ASSESSMENT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: advance
 • PHA PRO & HAZOP METHOD
  80% Complete
  عنوان مدرک: process hazard analysis & hazard and operability method
 • ارزیابی ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: - آشنای با استاندارد OHSAS 18001 - آشنای با ارزیابی ریسک - ارزیابی ریسک بر اساس روش FMEA - ارزیابی ریسک بر اساس روش Matrix Risk - ارزیابی ریسک بر اساس روش William Fine
 • نرم افزارHAZOP و روش PHA pro
  80% Complete
  عنوان مدرک: Worksheet, hazop tim , PHA-pro , markov , JSA , ETBA ,FTA
 • کارشناس سیستم مدیریت HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی و بهداشت کار در ارتفاع - -ایمنی و بهداشت جوشکاری و برشکاری -اطفاء حریق -سناریو نویسی کار با مواد شیمیایی- -اجازه کار -مدیریت بحران- شناسایی و ارزیابی مخاطرات در صنایع فرایندی و نرم افزار PHA pro ارزیابی ریسک- PHASTE نرم افزار- - نرم افزار PHA pro
 • سیستم مدیریت بهداشت . ایمنی و محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک: -آشنای با سیستم مدیریتHSE -آشنای با بهداشت حرفه ای -آشنای با عوامل زیان آور -آشنای با بیماری های شغلی -ایمنی مواد شیمیای -مجوز کار -تجهیزات حفاظت فردی -آشنای با انواع خاموش کننده ها -آشنای با انواع الودگی ها -ارزیابی ریسک -آشنای با روش های ارز
 • نرم افزار PHAST
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PHAST SOFTWAREB
  80% Complete
  عنوان مدرک: process hazard analysis saftware tools
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: MS
 • RISK ASSESSMENT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: advance
 • PHA PRO & HAZOP METHOD
  80% Complete
  عنوان مدرک: process hazard analysis & hazard and operability method
 • ارزیابی ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: - آشنای با استاندارد OHSAS 18001 - آشنای با ارزیابی ریسک - ارزیابی ریسک بر اساس روش FMEA - ارزیابی ریسک بر اساس روش Matrix Risk - ارزیابی ریسک بر اساس روش William Fine
 • نرم افزارHAZOP و روش PHA pro
  80% Complete
  عنوان مدرک: Worksheet, hazop tim , PHA-pro , markov , JSA , ETBA ,FTA
 • کارشناس سیستم مدیریت HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی و بهداشت کار در ارتفاع - -ایمنی و بهداشت جوشکاری و برشکاری -اطفاء حریق -سناریو نویسی کار با مواد شیمیایی- -اجازه کار -مدیریت بحران- شناسایی و ارزیابی مخاطرات در صنایع فرایندی و نرم افزار PHA pro ارزیابی ریسک- PHASTE نرم افزار- - نرم افزار PHA pro
 • سیستم مدیریت بهداشت . ایمنی و محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک: -آشنای با سیستم مدیریتHSE -آشنای با بهداشت حرفه ای -آشنای با عوامل زیان آور -آشنای با بیماری های شغلی -ایمنی مواد شیمیای -مجوز کار -تجهیزات حفاظت فردی -آشنای با انواع خاموش کننده ها -آشنای با انواع الودگی ها -ارزیابی ریسک -آشنای با روش های ارز
 • نرم افزار PHAST
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com