مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد کارشناس ارشد اقتصاد
  گرایش انرژی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه / معدل 15.5
 • 1379 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور بوانات / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  شهرداری قادرآباد
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست شهرداری
 • تیر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شهرداری قادرآباد
  مالی و حسابداری/ معاون شهردار
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شهرداری قادرآباد
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • بهمن ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شهرداری قادرآباد
  مالی و حسابداری/ کارشناس واحد درآمد ونوسازی
 • دی ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۷
  گروه تولیدی صنعتی دشت مرغاب (یک ویک )
  مالی و حسابداری/ کارشناس اداره انبارها شرکت یک یک -معاون اداره انبارها شرکت یک ویک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  بررسی تابع مصرف انرژی دربخش حمل ونقل فارس وراهکارهایی برای بهبود آن

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره های آموزشی مرتبط ازطرف استانداری فارس
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی ازطرف استانداری فارس
 • مدیریت اجرایی
  20% Complete
  عنوان مدرک: 7سال معاون شهرداری قادرآباد
 • اقتصاد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انرژی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد انرژی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • بودجه بندی عملیاتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره های آموزشی مرتبط ازطرف استانداری فارس
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی ازطرف استانداری فارس
 • مدیریت اجرایی
  20% Complete
  عنوان مدرک: 7سال معاون شهرداری قادرآباد
 • اقتصاد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انرژی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد انرژی
https://.com