مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه کاشان
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 14.86

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی استخراج معدن
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • phase2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rock Lab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Datamine
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Surpac
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Surfer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی استخراج معدن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com