مختصری از من

دارنده مدرک دیپلم و فوق دیپلم و همچنین مدرک کارشناسی در رشته حسابداری می باشم.

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1395
    کارشناسی ارشد حسابرسی
    /دانشگاه رجاء / معدل 16.42

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار همکاران سیستم
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com