مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  hookup &comissionig فاز 19a و 19c و 20
  سرپرست غواص

  توضیحات: شرکت فاتحان اعماق دریا

 • 1394
  startup فاز 18
  سرپرست غواص

  توضیحات: شرکت فاتحان اعماق دریا

 • 1393
  موج شکن
  غواص

  توضیحات: شرکت پدیده

 • 1393
  کاشت مرجان
  غواص

  توضیحات: محیط زیست

 • 1390
  لوله گزاری و نصب رایزر
  غواص

  توضیحات: آرین افشور

 • 1389
  موج شکن باسک
  غواص

  توضیحات: موسسه معین

 • 1386
  جزیره لاوان
  غواص

  توضیحات: شرکت فلات قاره

 • 1383
  اسکله پتروشیمی
  غواص

  توضیحات: شرکت عمران ساحل

 • 1381
  شناور سازی خرمشهر
  غواص

  توضیحات: شرکت دریاکوش

 • 1381
  شناور سازی عباس پور
  غواص

  توضیحات: شرکت اروند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com