مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد تهران مرکز

نقاط قوت رفتاری

  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com