مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 16.04

ابزار و نرم افزار

  • مهارت هفت گانه کامپیوتر
    80% Complete
    عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com