مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه رازی
https://.com