مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی فیزیک
  گرایش نظری /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17.71

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تیراندازی،داستان نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ریاضی فیزیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی فیزیک نظری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریاضی فیزیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی فیزیک نظری
https://.com