مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسى
  /دانشگاه آزاد زنجان
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مترجمى زبان انگليسى
  /دانشگاه صوفى رازى

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آموزشگاه رادمان
  معلم زبان انگليسى
 • آبان ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  آموزشگاه زبان آپادانا
  معلم زبان انگليسى

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس زبان انگليسى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com