مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه آل طه / معدل 17.14

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران-زلزله
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار etabs و Autocad
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران-زلزله
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com