مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1389
    کارشناسی اقتصاد نظری
    گرایش نظری /دانشگاه ارومیه / معدل 15.5
https://.com