مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • مدیریت تعارض
https://.com