مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1377 تا 1383
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه کیش
https://.com