مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • eyelashes extension & worked in the sales
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • eyelashes extension & worked in the sales
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com