مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تولید /دانشگاه آزاد تهران مرکز
  • 1383 تا 1386
    کارشناسی مدیریت دولتی
    گرایش - /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 17.01
https://.com