مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کنکور کمک
  منابع انسانی و آموزش/ نویسنده سایت
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  قلم چی
  منابع انسانی و آموزش/ مصحح آزمون های تشریحی

ابزار و نرم افزار

 • واکنش های شیمیایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com